Chuyển đổi số trong L&D sử dụng công cụ nào? Ứng dụng ra sao? (P2)