Một nhà thiết kế trải nghiệm học tập (Learning Experience Designer) cần có những kỹ năng gì?