LRS là gì? LRS có thật sự cần thiết cho doanh nghiệp?