ChatGPT và phòng L&D: ChatGPT có thể làm gì cho việc đào tạo nhân sự tại doanh nghiệp?