Ưu, nhược điểm và bí quyết tạo nên câu lệnh ChatGPT thông minh