Sử dụng Story View trong Storyline 360

Storyline 360 sử dụng cấu trúc phân cấp của các scenes (được hiểu là các cảnh), slides và các scenes (được hiểu là các lớp) để sắp xếp nội dung. Scenes là đơn vị tổ chức lớn nhất. Mỗi scene chứa một hoặc nhiều slide. Và mỗi slide có thể có nhiều layers.

 

Story View cung cấp cho người dùng một cái nhìn toàn cảnh về toàn bộ dự án. Đó là nơi quản lý scenes và bố cục khóa học của người dùng.

storyline 360

Những nội dung chính bao gồm:

 • Chuyển đổi sang chế độ Story View
 • Làm việc với Scenes
 • Làm việc với Slides
 • Thay đổi thứ tự điều hướng của Scenes và Slides
 • Quản lý ngân hàng câu hỏi
 • Undocking và Redocking Bảng điều khiển
 1. Chuyển đổi sang chế độ Story View

Storyline ban đầu mở ra trong Story View. Bất cứ lúc nào sau đó, người dùng có thể chuyển sang Chế độ xem câu chuyện bằng cách nhấp vào nút Story View ở góc dưới bên phải của màn hình (gần thanh trượt thu phóng).

Một tùy chọn khác là chuyển đến tab View trên ribbon Storyline và nhấp vào Story View. Nếu đang ở Chế độ Slide View, cũng có thể nhấp vào tab Story View ngay bên dưới ribbon Storyline.

 1. Làm việc với Scenes

Mỗi dự án Storyline đều có ít nhất một Scenes. Story View là nơi quản lý các Scenes, bao gồm thêm Scenes, xóa Scenes và sắp xếp lại các slide xuất hiện trong các Scenes đó.

 1. Cài đặt scenes bắt đầu

Scene bắt đầu là scene người học đầu tiên nhìn thấy khi họ khởi động khóa học e-elearning. Trong Story View, scene bắt đầu được xác định bằng một lá cờ nhỏ màu đỏ bên cạnh tiêu đề của nó. Để chỉ định một cảnh khác nhau làm cảnh bắt đầu, hãy thực hiện một trong các cách sau:

 • Chọn scene, chuyển đến tab Home trên ribbon và bấm Starting Scene.

 • Nhấp chuột phải vào scene và chọn Starting Scene.
 1. Thêm Scenes

Để thêm scene mới vào khóa học của người dùng, hãy thực hiện bất kỳ một trong những thao tác sau đây:

 • Chuyển đến tab Home trên ribbon và bấm New Scene.
 • Bấm chuột phải vào bất cứ nơi nào trong không gian làm việc Story View và chọn New Scene.
 • Sao y một scene hiện có (và tất cả các slide của nó) bằng cách chọn scene đó và nhấn Ctrl + D hoặc bằng cách bấm chuột phải vào scene và chọn Duplicate.
 1. Đổi tên scenes

Các tiêu đề xuất hiện ở đầu mỗi scene. Theo mặc định, mỗi cái được gọi là Cảnh không có tiêu đề (Untitled Scene), người dùng có thể thay đổi nó bằng cách thực hiện một trong các cách sau:

 • Bấm đúp vào tiêu đề để mở nó để chỉnh sửa, nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím.
 • Nhấp chuột phải vào scene và chọn Rename. Nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím.

Storyline hiển thị tiêu đề scene trong menu khóa học. Người dùng có thể xóa và đổi tên tiêu đề scene trong menu mà không ảnh hưởng đến các scene trong Story View. Xem hướng dẫn phần sau để biết thêm chi tiết.

 1. Xóa scenes

Để xóa một scene (và tất cả các slide trong nó) khỏi dự án, hãy thực hiện một trong các cách sau:

 • Chọn scene và nhấn Delete trên bàn phím.
 • Nhấp chuột phải vào scene và chọn Delete.

e. Thu gọn và mở rộng scene

Mặc định, Story View hiển thị hình ảnh thu nhỏ cho mỗi slide trong khóa học. Nếu có một khóa học lớn với nhiều slide, có thể hữu ích khi thu gọn các cảnh để có được hình ảnh tốt hơn về bố cục của toàn khóa học.

Để thu gọn một scene, nhấp vào hình tam giác ở góc trên bên phải của scene. Để thu gọn tất cả các scene cùng một lúc, bấm chuột phải vào bất kỳ nơi nào trong không gian làm việc và chọn Collapse All Scenes (Thu gọn tất cả các scene).

Để mở rộng scene, nhấp vào hình tam giác ở góc trên bên phải của scene. Để mở rộng tất cả các scene cùng một lúc, bấm chuột phải vào bất cứ nơi nào trong không gian làm việc và chọn Expand All Scenes (Mở rộng tất cả các cảnh).

 1. Chuyển Slide giữa các scenes

Người dùng có thể di chuyển các slide từ scene này sang scene khác để tổ chức tốt hơn nội dung của mình và thay đổi điều hướng. Chỉ cần chọn một hoặc nhiều slide trong một scene, sau đó kéo chúng sang một scene khác.

Trong Story View, các dòng và mũi tên chỉ ra mối quan hệ giữa các slide và scene. Sử dụng triggers để tùy chỉnh điều hướng và tạo các kịch bản phân nhánh. Xem phần về thay đổi thứ tự điều hướng (changing the navigation order) trong hướng dẫn phần sau để biết chi tiết.

 1. Làm việc với Slides

Hầu hết các công việc liên quan đến việc xây dựng các slide sẽ được thực hiện trong Slide View, và thực tế Story View rất tốt cho việc tổ chức các slide, điều chỉnh các thuộc tính slide và điều khiển điều hướng.

 1. Thêm Silde

Để thêm một slide vào khóa học trong Story View, chọn cảnh người dùng muốn nó xuất hiện, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Nhấn Ctrl + M trên bàn phím.
 •  
 • Chuyển đến tab Home trên Ribbon, bấm vào mũi tên thả xuống New Slide và chọn loại slide.
 • Chuyển đến tab Slides và chọn loại slide.
 • Nhấp chuột phải vào scene, cuộn đến New Slide và chọn loại slide.
 • Sao y một slide hiện có bằng cách vào tab Home và nhấp vào Duplicate.
 • Chuyển đến tab Home và nhấp vào Record Screen để chèn screencast.
 1. Đổi tên Slide

Các tiêu đề xuất hiện bên dưới mỗi slide. Theo mặc định, mỗi slide được gọi là Untitled Slide (Slide không tên) hoặc sử dụng văn bản từ hộp văn bản tiêu đề trên chính slide đó. Có thể thay đổi tiêu đề slide trong Chế độ Story View bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau (không thay đổi văn bản thực tế trên slide):

 • Bấm đúp vào tiêu đề để mở nó để chỉnh sửa, nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím.
 • Nhấp chuột phải vào slide và chọn Rename. Nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím.

Storyline hiển thị tiêu đề slide trong menu khóa học. Có thể xóa và đổi tên tiêu đề slide trong menu mà không ảnh hưởng đến văn bản trên các slide hoặc tiêu đề slide trong Story View. Xem hướng dẫn phần sau để biết thêm chi tiết.

 1. Sắp xếp lại các Slide

Để sắp xếp lại các slide, chỉ cần nhấp và kéo chúng đến một vị trí mới. Khi người dùng kéo một slide, một mũi tên nhỏ màu xanh sẽ cho biết nơi slide sẽ được chèn. Nhả nút chuột để thả nó vào vị trí.

Người dùng cũng có thể sử dụng Shift + Nhấp và Ctrl + Nhấp để chọn nhiều slide cùng lúc để di chuyển chúng thành một nhóm. Các slide có thể được sắp xếp lại trong cùng một scene hoặc chuyển đến các scenes khác nhau.

 1. Chỉnh sửa Slide

Đối với hầu hết các tác vụ dành riêng cho slide, người dùng sẽ chuyển sang Chế độ Slide View (xem Slide), nhưng một số chỉnh sửa có thể được thực hiện trong Chế độ Story View.

Nội dung chỉnh sửa theo bảng dưới đây:

TT

Nội dung

Diễn giải

Ghi chú

Change the layout

Thay đổi bố cục

Nhấp chuột phải vào bất kỳ slide nào, cuộn đến Áp dụng Bố cục (Apply Layout) và chọn một Layout. Hoặc đi đến tab Home trên ribbon, bấm Apply Layout và chọn Layout.

Reset the layout

Đặt lại bố cục

Nếu người dùng đã sửa đổi các thành phần của slide được kế thừa từ bố cục chính của nó, người dùng luôn có thể trở lại bố cục ban đầu.

Nhấp chuột phải vào slide và chọn Reset Slide hoặc chuyển đến tab Home trên ribbon và bấm Reset.

Change the background

Thay đổi nền Slide

Bấm chuột phải vào một slide và chọn (Định dạng nền) Format Background  để thêm một màu khác vào nền của slide.

Một tùy chọn khác là đi đến tab Design trên ribbon và bấm (Kiểu nền) Background Styles, sau đó bấm chuột phải vào một trong các kiểu để áp dụng nó cho (các) slide đã chọn.

Switch to a different design theme

Chuyển đổi chủ đề thiết kế slide

Chủ đề thiết kế là một cách nhanh chóng để thay đổi nền, màu sắc và phông chữ trong suốt khóa học. Chuyển đến tab Design trên ribbon, bấm chuột phải vào bất kỳ chủ đề nào và áp dụng nó cho (các) slide đã chọn

Add a slide transition

Thêm một chuyển đổi giữa 02 silde

Chọn một slide, chuyển đến tab Transitions và chọn chuyển tiếp từ thư viện (transition from the gallery). Nếu nút Tùy chọn hiệu ứng ở trạng thái hoạt động, điều đó có nghĩa là có thể sửa đổi chuyển đổi slide bằng cách chọn hiệu ứng từ trình đơn thả xuống.

Manage triggers

Quản lý triggers

Triggers nói cho Storyline cách trả lời khi người học tương tác với khóa học e-learning. Chọn một slide và sử dụng bảng Triggers để thêm, chỉnh sửa và xóa các triggers.

Adjust slide properties

Điều chỉnh thuộc tính slide

Sử dụng bảng Thuộc tính Slide ở góc dưới bên phải để thay đổi cách trượt trước, cách chúng hoạt động khi xem lại chúng và trình phát nào điều khiển chúng hiển thị.

Duplicate, rename, or delete slides

Bấm chuột phải vào bất kỳ slide nào, sau đó chọn Sao chép (Duplicate), Đổi tên (Rename) hoặc Xóa (Delete).

 1. Thay đổi thứ tự điều hướng của Scenes và Slides

Theo mặc định, scenes và slides theo thứ tự tuyến tính, nhưng người dùng hoàn toàn có thể thêm phân nhánh với triggers (được hiểu như một trình kích hoạt).

Để phân nhánh từ cảnh này sang cảnh khác, hãy nhấp vào biểu tượng liên kết chuỗi ở cuối cảnh, sau đó chọn Link to Slide hoặc Link to Scene.

Để phân nhánh từ slide này sang slide khác, chọn slide và bấm đúp vào nút Jump to next slide trong bảng Triggers. Khi Trigger Wizard xuất hiện, chọn slide mà người dùng muốn phân nhánh và bấm OK để hoàn tất.

 1. Quản lý ngân hàng câu hỏi

Ngân hàng câu hỏi (Question Banks) là một nhóm các câu hỏi mà người dùng sẽ xây dựng các slide để tạo ra các câu hỏi động trong suốt khóa học.

Rút thăm câu hỏi (question draw) là một slide đặc biệt trong khóa học để lấy các câu hỏi từ ngân hàng khi người học làm đến slide câu hỏi đó.

Một question draw có thể là một tập hợp các câu hỏi từ một ngân hàng hoặc toàn bộ ngân hàng, và nó thậm chí có thể được chọn ngẫu nhiên.

Để quản lý ngân hàng câu hỏi trong Story View, hãy chuyển đến tab Home trên ribbon và nhấp vào (Ngân hàng câu hỏi) Question Banks. Người dùng có thể tạo một bộ câu hỏi mới từ ngân hàng câu hỏi, tạo ngân hàng câu hỏi mới hoặc quản lý ngân hàng câu hỏi hiện có.

Các ngân hàng câu hỏi hiện có cũng sẽ được liệt kê theo tên. Mỗi dự án đều có một ngân hàng câu hỏi theo mặc định, được gọi là Question Bank 1, nhưng người dùng hoàn toàn có thể bổ sung thêm.

Bổ sung: Người dùng không nhất định phải sử dụng ngân hàng câu hỏi để tạo ra các câu hỏi. Tùy theo sở thích, người dùng có thể thêm các slide câu hỏi trực tiếp vào khóa học của mình giống như các slide khác.

 1. Undocking và Redocking Bảng điều khiển

Đây là một hướng dẫn hữu ích: Có thể tháo gỡ các bảng và di chuyển chúng sang màn hình khác nếu cần thêm chỗ để làm việc. Chỉ cần nhấp vào tiêu đề của bảng điều khiển, chẳng hạn như Triggers hoặc Slide Properties, và kéo nó đến một vị trí mới.

Để đặt lại bảng điều khiển, nhấp vào nút Redock ở góc trên bên phải của bảng.

Để đặt lại tất cả các bảng cùng một lúc, hãy chuyển đến tab View trên ribbon Storyline và nhấp vào Redock All Windows.