Hướng dẫn sử dụng Articulate 360

Làm việc với Layers

Sử dụng các lớp slide để tạo các tương tác và các tình huống phân nhánh trong các khóa học Storyline 360. Các lớp có thể hiển thị nội dung bổ sung trên một slide tại một số điểm nhất định trên dòng thời gian hoặc để đáp ứng với hành động cụ thể của người học. Sử dụng Triggers...

Điều chỉnh thuộc tính Slide

Có thể tùy chỉnh các thuộc tính cho bất kỳ slide nào trong khóa học, bao gồm cả cách nó triển khai nội dung, điều gì xảy ra khi người học muốn xem lại nó và điều khiển trình phát nào được hiển thị.Truy cập Slide Properties. Cách điều khiển Slides Advance. Xác định cách các slide hoạt động...

Sử dụng Team Slides

Làm cho sự hợp tác dễ dàng cho nhóm của người dùng. Tạo thư viện các slide nhóm chia sẻ mà mọi người đều có thể truy cập ngay từ Storyline 360. Tải lên các mẫu dự án, chia sẻ các slide cần có trong mỗi khóa học và cung cấp cho đồng đội quyền truy cập vào nội dung...

Tùy chọn cài đặt Storyline

Tại mục này, hướng dẫn cách thay đổi cài đặt Storyline của người dùng, bao gồm tự động khôi phục, kiểm tra chính tả và các tính năng tùy chọn khác. Những nội dung chính bao gồm:Mở cửa sổ tùy chọn Storyline Cài đặt tùy chọn chung Cài đặt tùy chọn chính tả Cài đặt tùy chọn từ điển ...

Sử dụng phím tắt từ bàn phím trên Storyline 360

Bảng phím tắt Articulate cung cấpBảng dưới đây là một danh sách các phím tắt để giúp người dùng làm việc nhanh hơn nữa trong Articulate Storyline 360:TTKey(s) – Phím tắtChức năngGhi chúF1Trợ giúpF2Chọn tất cả văn bản (bôi đen văn bản) trong một khối sau khi hộp giới hạn của nó đã được chọnF3Chuyển sang...

Quản lý dự án trong tập tin tại Storyline 360

Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp người dùng tránh được các kết quả không mong muốn khi tạo, chia sẻ và xuất bản các dự án Storyline 360.Làm việc với các tệp dự án Làm việc với tài sản mềm của khóa học Lưu Phiên bản và thường xuyên sao lưu dự án Gửi dự án cho các...

Sử dụng Story View trong Storyline 360

Storyline 360 sử dụng cấu trúc phân cấp của các scenes (được hiểu là các cảnh), slides và các scenes (được hiểu là các lớp) để sắp xếp nội dung. Scenes là đơn vị tổ chức lớn nhất. Mỗi scene chứa một hoặc nhiều slide. Và mỗi slide có thể có nhiều layers.  Story View cung cấp cho người dùng một...