Mô hình Blended Learning – Những khó khăn và giải pháp khi áp dụng