Thêm câu hỏi dạng tự do (Freeform)

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Thêm câu hỏi dạng tự do (Freeform)

Các câu hỏi dựa trên biểu mẫu có sẵn có thể tạo ra các đánh giá một cách nhanh chóng, trong khí đó các câu hỏi dạng tự do hoàn toàn linh hoạt và rất nhiều tính hấp dẫn trong bài giảng.

Các công cụ dạng tự do của Storyline 360 ​​cho phép người dùng biến các đối tượng trượt bình thường như hình ảnh, hình dạng, ký tự, hộp văn bản và điểm đánh dấu thành các tương tác hấp dẫn.

Các công cụ dạng tự do của Storyline 360 ​​cho phép người dùng biến các đối tượng slide bình thường như hình ảnh, hình dạng, ký tự, hộp văn bản và điểm đánh dấu thành các tương tác hấp dẫn.

Chuyển đổi các nhân vật / đối tượng ảnh thành một kịch bản kéo và thả. Biến hình ảnh tĩnh thành một câu hỏi trắc nghiệm. Và nhiều hơn nữa ! Nếu người dùng có thể tưởng tượng nó, họ có thể xây dựng nó.

Khám phá từng loại câu hỏi dạng tự do của Storyline bên dưới:

  • Drag and Drop
  • Pick One
  • Pick Many
  • Text Entry
  • Hotspot
  • Shortcut Key
Please follow and like us: