Cách thêm slide kết quả trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Cách thêm slide kết quả trên Storyline 360

Các slide kết quả cung cấp cho người học phản hồi động vào cuối các câu đố và khảo sát. Chúng cũng gửi thông tin báo cáo và theo dõi đến các hệ thống quản lý học tập, bao gồm cả phản hồi và điểm số của người học.

Người dùng có thể sử dụng nhiều slide kết quả trong khóa học Storyline 360 ​​và thậm chí kết hợp chúng thành điểm tổng hợp. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét thêm các slide kết quả và định cấu hình các thuộc tính của chúng.

 1. Thêm một slide kết quả
 2. Đầu tiên, thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
 • Chuyển đến tab Home trên ribbon, bấm vào New Slide và chọn Results.
 • Chuyển đến tab Slides trên ribbon và bấm Results.
 • Trong Chế độ Story View, bấm chuột phải vào bất cứ nơi nào trong không gian làm việc, cuộn đến New Slide và chọn Results.
 • Trong Slide View hoặc Chế độ xem biểu mẫu Form View, bấm chuột phải vào bất kỳ đâu trong bảng Scenes, cuộn đến New Slide và chọn Results.
 1. Khi cửa sổ Insert Slide xuất hiện, chọn loại slide kết quả người dùng muốn thêm. Sử dụng các bộ lọc ở phía bên trái của cửa sổ để thu hẹp lựa chọn của người dùng. Có ba loại slide kết quả:
 • Graded: Chọn một slide kết quả được phân loại khi người dùng muốn theo dõi điểm cho bài kiểm tra. Người dùng sẽ có các tùy chọn để hiển thị điểm của người học, điểm vượt qua và phản hồi đã vượt qua / không qua.
 • Survey: Chọn một slide kết quả khảo sát cho các đánh giá không chấm điểm.
 • Blank: Chọn một slide kết quả trống khi người dùng cần gửi dữ liệu hoàn thành tới LMS nhưng muốn thiết kế nó từ đầu. Ví dụ: người dùng có thể muốn ngụy trang nó dưới dạng tóm tắt, slide cảm ơn hoặc slide nội dung tiêu chuẩn.
 1. Bấm Insert Slide để thêm slide kết quả vào khóa học.

Cửa sổ Thuộc tính kết quả (Result Slide Properties) sẽ xuất hiện, nơi người dùng có thể xác định các câu hỏi người dùng muốn theo dõi, xác định điểm vượt qua và bật bộ đếm thời gian kiểm tra.

 1. Xác định các câu hỏi sẽ được theo dõi

Một slide kết quả có thể theo dõi các slide câu hỏi hoặc các slide kết quả khác. Sử dụng Calculate results for trình đơn thả xuống để chọn một trong các tùy chọn sau:

TTNội dungDiễn giảiGhi chú
1Selected questionsSử dụng tùy chọn này để theo dõi các slide câu hỏi và câu hỏi rút ra. 
2Selected results slidesSử dụng tùy chọn này để kết hợp các slide kết quả khác thành một điểm tích lũy. 

Sau đó, đánh dấu các hộp cho các slide câu hỏi hoặc các slide kết quả mà người dùng muốn theo dõi.

 1. Xác định điểm đạt (cho kết quả được chấm điểm)

Nếu người dùng đang theo dõi các câu hỏi được xếp loại, hãy nhập tỷ lệ phần trăm vào trường Điểm vượt qua Passing Score.

Nếu người dùng đang theo dõi các slide kết quả khác, hãy chọn cách tính kết quả:

TTNội dungDiễn giảiGhi chú
1User must pass each quizChọn tùy chọn này nếu người học phải vượt qua từng bài kiểm tra cá nhân (được đại diện bởi mỗi slide kết quả) để vượt qua khóa học tổng thể.

Nếu người học thất bại bất kỳ bài kiểm tra nào trong khóa học, thì họ sẽ thất bại toàn bộ khóa học.

 
2Kết hợp điểm từ mỗi bài kiểm traChọn tùy chọn này nếu người dùng muốn điểm số từ tất cả các slide kết quả được theo dõi được cộng lại làm điểm số cuối cùng cho khóa học, sau đó nhập tỷ lệ phần trăm vào trường Điểm qua Passing Score.

Trong kịch bản này, một người học có thể thất bại một hoặc nhiều câu đố riêng lẻ và vẫn vượt qua khóa học tổng thể.

 

Hướng dẫn bổ sung: Khi kết hợp nhiều slide kết quả vào một slide kết quả chính, người học sẽ cần phải truy cập từng slide kết quả rải rác trong bài giảng để hoàn thành khóa học. Nếu không, trạng thái khóa học sẽ được đánh dấu không đầy đủ.

 1. Kích hoạt tính năng Hẹn giờ kiểm tra (tùy chọn)

Người dùng có thể đặt giới hạn thời gian cho bài kiểm tra.

 1. Đánh dấu vào ô để Kết thúc bài kiểm tra End quiz after, sau đó sau đó nhập số phút người dùng muốn giới hạn thời gian làm bài kiểm tra.
 2. Sử dụng trình đơn thả xuống Bắt đầu hẹn giờ Start timer để chọn thời điểm bắt đầu đếm ngược.
 • With first question bắt đầu khi người học đến slide câu hỏi đầu tiên.
 • With first slide bắt đầu ngay khi người học khởi động khóa học.
 1. Sử dụng trình đơn thả xuống Định dạng hẹn giờ Timer format để chọn cách hiển thị bộ hẹn giờ.
 2. Chọn tính năng của Slide kết quả (Result Slide)

Cuối cùng, chọn các tính năng người dùng muốn hiển thị trên slide kết quả của người dùng.

Nếu cửa sổ Thuộc tính Slide Kết quả vẫn mở, bấm OK để đóng, sau đó chuyển đến tab Result Tools – Design trên ribbon, chọn từ các tính năng sau và nhấp vào slide nơi người dùng muốn chúng xuất hiện.

Người dùng có thể thêm các tính năng này vào lớp cơ sở của slide kết quả hoặc vào các lớp thành công / thất bại (success/failure layers). Ví dụ, người dùng có thể thêm nút đánh giá vào lớp cơ sở để người học có thể xem lại bài kiểm tra cho dù họ vượt qua hay thất bại. Nếu người dùng có thể thêm nút in kết quả vào lớp thành công để người học vượt qua có thể in kết quả của họ và người dùng có thể thêm nút thử lại vào lớp thất bại để họ có thể làm lại bài kiểm tra nếu họ thất bại (thi trượt).

Nếu người dùng sử dụng mẫu slide kết quả của Thư viện nội dung 360, một số tính năng sau có thể đã được thêm cho người dùng, nhưng người dùng có thể sửa đổi chúng phù hợp với khóa học của mình.

TTNội dungDiễn giảiGhi chú
1User ScoreĐiều này thêm một trình giữ chỗ vào slide của người dùng để hiển thị tỷ lệ phần trăm người học đạt được và số điểm kiếm được. Định dạng hộp văn bản bất kỳ cách nào người dùng mong muốn.
2Passing ScoreĐiều này thêm một trình giữ chỗ hiển thị tỷ lệ phần trăm và số điểm cần thiết để vượt qua. Định dạng hộp văn bản bất kỳ cách nào người dùng muốn.
3Review ButtonĐiều này thêm nút Review Quiz (Đánh giá kiểm tra) vào slide kết quả của người dùng, cho phép người học quay lại và xem lại câu trả lời họ đã gửi (nhưng không thể thay đổi câu trả lời đã làm trước đó).

Để cung cấp cho người học phản hồi trực quan về hiệu suất của họ, nhấp đúp vào trình trigger Review results trong bảng Triggers và đánh dấu vào ô Show correct/incorrect responses when reviewing.

Để cho người học chỉ xem lại những câu hỏi họ đã sai, hãy đánh dấu vào ô Review only incorrect questions.

4Print ButtonĐiều này thêm nút In kết quả vào slide kết quả của người dùng, cho phép người học in ra một bản tóm tắt kết quả của họ.

Để bao gồm tên của người học trên báo cáo được in, bấm đúp vào trigger Print results trong bảng Triggers và đánh dấu vào ô để Prompt the user for their name.

5Retry ButtonĐiều này thêm nút Thử lại (Retry Quiz button) vào slide kết quả của người dùng, giúp người học không giới hạn số lần thử lại bài kiểm tra.

Nếu bài kiểm tra rút ra một tập hợp câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi, người học sẽ thấy một tập hợp câu hỏi khác nhau mỗi khi họ làm lại bài kiểm tra.

Để cho phép người học thử lại chỉ những câu hỏi họ đã sai, bấm đúp vào trigger Reset results trong bảng Triggers và đánh dấu vào ô Reset only incorrect questions.

Hướng dẫn: Người dùng có thể điều chỉnh điểm vượt qua và cài đặt hẹn giờ trên ribbon hoặc trong cửa sổ Result Slide Properties như mô tả ở trên.

 1. Định dạng nút Result Slide

Có thể định dạng các nút trên Result Slide của mình để phù hợp với phần còn lại của thiết kế khóa học. Chỉ cần chọn một nút, đi đến tab Button Tools – Format trên ribbon và thực hiện các lựa chọn của người dùng.

 1. Chỉnh sửa bổ sung Slide

Chỉ cần nhấp vào nút Edit Result Slide trong bảng Question ở bên phải màn hình để chỉnh sửa các thuộc tính slide kết quả của người dùng.

Please follow and like us: