Lựa chọn và hiệu chỉnh hình ảnh – Articulate Storyline