Tùy chọn cài đặt Storyline

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Tùy chọn cài đặt Storyline

Tại mục này, hướng dẫn cách thay đổi cài đặt Storyline của người dùng, bao gồm tự động khôi phục, kiểm tra chính tả và các tính năng tùy chọn khác. Những nội dung chính bao gồm:

 • Mở cửa sổ tùy chọn Storyline
 • Cài đặt tùy chọn chung
 • Cài đặt tùy chọn chính tả
 • Cài đặt tùy chọn từ điển
 • Quản lý từ điển tùy chỉnh
 • Cài đặt tùy chọn tự động điền hoàn thiện đoạn văn
 • Thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng
 • Bật và tắt các tính năng tùy chọn
 1. Mở cửa sổ tùy chọn Storyline

Chuyển đến tab File trên ribbon Storyline và bấm Storyline Options. Cửa sổ sau sẽ xuất hiện – nơi người dùng có thể điều chỉnh các tùy chọn được mô tả ảnh dưới.

 1. Cài đặt tùy chọn chung

Sử dụng phần trên cùng của cửa sổ (các ô kiểm check box ở mục 1. Nêu trên) để đặt các tùy chọn Storyline chung:

TT

Nội dung

Diễn giải

Ghi chú

Enable publishing for manual upload to Articulate Online

Nếu người dùng sử dụng Articulate Online, người dùng thường xuất bản và tải lên nội dung của mình cùng một lúc. Nhưng nếu muốn xuất bản cục bộ trước rồi tải lên nội dung của mình sau đó, hãy đánh dấu vào ô này.

Save AutoRecovery information every ___ minutes

Đánh dấu vào ô này để khôi phục công việc nếu người dùng gặp sự cố mất điện hoặc ứng dụng tắt đột ngột.

Storyline sẽ tự động lưu một bản sao dự án vào khoảng thời gian được chỉ định (sau khi người dùng đã lưu nó ít nhất một lần). Khoảng thời gian mặc định là cứ sau 10 phút, nhưng người dùng có thể nhập bất kỳ số nguyên nào trong khoảng từ 1 đến 120.

Nếu Storyline đóng bất ngờ, người dùng sẽ được nhắc khôi phục dự án của mình, vào lần tiếp theo người dùng mở nó, từ bản sao Storyline cuối cùng được lưu trong bộ nhớ.

Reset “Don’t show again” prompts

Đối với một số hành động, chẳng hạn như xóa âm thanh, Storyline hiển thị lời nhắc xác nhận với tùy chọn “Không hiển thị lại” “Don’t show again” hoặc “Không hỏi lại” “Don’t ask again”.

Nếu đánh dấu vào ô bên, Storyline sẽ không còn hiển thị lời nhắc xác nhận khi thực hiện hành động tương tự sau đó.

Để bật lại tất cả các lời nhắc xác nhận, nhấp vào nút Reset “Don’t show again” prompts.

 1. Cài đặt tùy chọn chính tả

Nhấp vào nút Tùy chọn chính tả Spelling Options để đặt tùy chọn cho trình kiểm tra chính tả và từ điển. Hãy nhớ rằng các tùy chọn đặt ở đây cũng sẽ tác động đến các sản phẩm Articulate khác được cài đặt trên cùng một máy tính.

Bảng dưới đây hướng dẫn các tùy chọn chính tả:

TT

Nội dung

Diễn giải

Ghi chú

Hide spelling errors

Tùy chọn này sẽ ẩn các dòng màu đỏ lượn sóng thường xuất hiện dưới các từ sai chính tả. (Khi người dùng chạy kiểm tra chính tả, các từ sai chính tả sẽ vẫn bị bắt.)

Nếu chọn cho hiển thị các dòng màu đỏ lượn sóng, người dùng có thể nhấp chuột phải vào bất kỳ từ sai chính tả nào cho danh sách các cách viết được đề xuất.

Ignore words in UPPERCASE

Các từ có tất cả các chữ in hoa sẽ không được kiểm tra chính tả.

Ignore words with numbers

Những từ có chứa số sẽ không được kiểm tra chính tả.

Ignore Internet and file addresses

URL địa chỉ trang web, địa chỉ email và đường dẫn tệp sẽ không được kiểm tra chính tả.

Ignore capitalized words

Các từ có chữ in hoa ban đầu sẽ không được kiểm tra chính tả.

Ignore words with mixed case

Các từ có cả chữ hoa và chữ thường sẽ không được kiểm tra chính tả.

Ignore HTML markups

Các từ có thẻ HTML sẽ không được kiểm tra chính tả.

Allow accented words

Những từ có chữ cái có dấu sẽ không được kiểm tra chính tả

Suggest split words

Nếu một từ sai chính tả có vẻ là hai từ riêng biệt, Storyline sẽ đề nghị tách chúng ra.

Phonetic suggestions

Nếu một từ sai chính tả giống với cách đánh vần ngữ âm của một từ thực tế, Storyline sẽ cung cấp các sửa chữa được đề xuất.

Typographical suggestions

Trong quá trình kiểm tra chính tả, Storyline sẽ cung cấp các chỉnh sửa được đề xuất tương tự về mặt chính tả với từ sai chính tả.

VD: nếu gõ “potatoe”, từ “potatoes” và “potato” sẽ được gợi ý.

Auto correct

Điều này cho phép Storyline tự động sửa lỗi chính tả khi người dùng nhập.

Nếu đánh dấu vào ô này, người dùng cũng có thể nhấp vào nút Tùy chọn Options tương ứng để tùy chỉnh từ điển tự động sửa lỗi của mình.

Nếu người dùng thay đổi về lựa chọn của mình trên cửa sổ này, có thể chuyển về cài đặt mặc định bằng cách nhấp vào Khôi phục mặc định Restore Defaults ở cuối cửa sổ (bên trái nút OK).

 1. Cài đặt tùy chọn từ điển

Sử dụng các tùy chọn từ điển ở cuối cửa sổ Tùy chọn chính tả để chuyển trình kiểm tra chính tả sang ngôn ngữ khác và để quản lý từ điển tùy chỉnh của người dùng.

 • Sử dụng trình đơn thả xuống Main Dictionary Language để chọn từ điển người dùng muốn sử dụng để kiểm tra chính tả.
 • Nhấp vào Từ điển tùy chỉnh Custom Dictionaries để thêm, sửa đổi hoặc xóa từ điển tùy chỉnh. Từ điển tùy chỉnh bổ sung từ điển chính của người dùng với các từ bổ sung mà người dùng không muốn Storyline gắn cờ trong quá trình kiểm tra chính tả, chẳng hạn như tên, từ cụ thể trong ngành, thuật ngữ kỹ thuật và cách viết thay thế.

5. Quản lý từ điển tùy chỉnh

Khi bấm Từ điển tùy chỉnh trên cửa sổ Custom Dictionaries (xem bên trên), cửa sổ sau sẽ xuất hiện.

TT

Nội dung

Diễn giải

Ghi chú

Modify a dictionary

Chọn một từ điển từ danh sách và bấm Sửa đổi Modify. Một cửa sổ xuất hiện nơi người dùng có thể thêm hoặc xóa từ cho từ điển tùy chỉnh của mình.

Để thêm một từ, nhập từ đó vào trường Word và nhấp vào Add.

Để xóa một từ, chọn từ đó và nhấp vào Delete. Nhấn OK khi người dùng xác nhận hoàn thành.

Change the default dictionary

Để đặt từ điển tùy chỉnh làm mặc định, chọn từ điển từ danh sách và nhấp vào Change Default.

Create a new dictionary

Nhấp vào New. Nhập tên cho từ điển mới của người dùng và nhấp vào Save.

Từ điển mới sẽ xuất hiện trong danh sách từ điển của người dùng và người dùng có thể thêm từ vào đó nếu cần.

Import a custom dictionary

Nhập một từ điển tùy chỉnh mà nhận được từ người khác.

Nhấp vào Add, duyệt đến tệp * .dic và nhấp vào Open.

Từ điển sẽ xuất hiện trong danh sách từ điển của người dùng và người dùng có thể sửa đổi nó khi cần thiết.

Remove a dictionary

Chọn từ điển người dùng muốn xóa và nhấp vào Remove.

Điều này không xóa tệp * .dic khỏi ổ cứng của người dùng, nhưng nó sẽ xóa nó khỏi danh sách từ điển của người dùng trong Storyline và các chương trình Articulate khác.

 1. Cài đặt tùy chọn tự động sửa lỗi chính tả

Các tùy chọn tự động sửa cho phép: Nếu người dụng nhập sai chính tả Storyline sẽ tự động sửa.

Có thể truy cập các tùy chọn này bằng cách nhấp vào nút Tùy chọn Options  trên cửa sổ Tùy chọn chính tả hoặc bằng cách nhấp vào AutoCorrect Options trên cửa sổ Tùy chọn của Storyline.

Khi cửa sổ Tự động sửa lỗi xuất hiện, có thể bật hoặc tắt toàn bộ tính năng bằng cách đánh dấu / bỏ đánh dấu hộp kiểm Replace text as you type. Khi được bật, Storyline sẽ thay thế các từ sai chính tả từ cột bên trái bằng văn bản tương ứng từ cột bên phải khi người dùng nhập. Đây là cách tùy chỉnh nó:

TT

Nội dung

Diễn giải

Ghi chú

To add a word to the list

Nhập từ muốn thêm vào trường Thay thế Replace. Nhập từ muốn thay thế nó trong trường With. Sau đó bấm Add.

To remove a word from the list

Chọn từ muốn xóa và nhấp vào Delete.

To change the replacement text

Chọn một từ trong cột bên trái, sau đó nhập văn bản muốn Storyline thay thế nó bằng trong trường With. Sau đó bấm Replace.

Nhấp vào OK khi người dùng đã hoàn thành việc quản lý các tùy chọn Tự động sửa lỗi của mình.

 1. Thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng

Có thể bản địa hóa giao diện Storyline bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha. Cài đặt ngôn ngữ được đặt trong ứng dụng Máy tính để bàn Articulate 360 chạy trong khay hệ thống máy tính của người dùng (bên cạnh đồng hồ hệ thống).

 1. Bật và tắt các tính năng tùy chọn

Khi Storyline 360 có các tính năng tùy chọn, có thể sử dụng tab Tính năng Features  ở bên trái cửa sổ Tùy chọn Storyline để bật và tắt chúng. Hiện tại, người dùng có thể chuyển đổi giữa quy trình công việc kích hoạt mới và quy trình công việc kích hoạt cổ điển. Kiểm tra hoặc bỏ chọn hộp kiểm Use the new, faster trigger workflow, bấm OK, sau đó khởi động lại Storyline 360.

 

Please follow and like us: