Thêm Web vào Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Thêm Web vào Storyline 360

Các đối tượng web là một cách mạnh mẽ để nhúng các tài liệu dựa trên web ngay vào các khóa học Storyline 360 ​​của người dùng. Tận dụng các ứng dụng, trò chơi, video, tài liệu tham khảo dựa trên web và nhiều hơn nữa cho dù chúng trực tuyến hoặc được lưu trữ trên máy tính cục bộ của người dùng.

 1. Thêm đối tượng Web
 2. Chuyển đến tab Insert trên ribbon và bấm vào Web Object.
 3. Tùy thuộc vào vị trí của nội dung web của người dùng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
 • If your web content is online: Nhập URL của trang web vào trường Address.
 • If your web content is on your local computer: Nhấp vào nút Browse. Điều hướng đến thư mục chứa nội dung web của người dùng và nhấp vào OK.

Gợi ý: Phải có một tệp có tên là index.htmlm hoặc index.html trong thư mục người dùng chọn và tất cả các tệp hỗ trợ cho nội dung web hoạt động phải nằm trong cùng một thư mục. Storyline nhập tất cả các tệp từ thư mục chứa tệp chỉ mục.

 1. Người dùng có thể nhấp vào Test Link để đảm bảo nội dung web của người dùng khởi chạy theo cách người dùng mong đợi.
 2. Quyết định cách người dùng muốn đối tượng web hiển thị. Chọn Display in slide (hiển thị trong slide) hoặc Display in a new browser window (hiển thị trong cửa sổ trình duyệt mới).
 3. Nếu người dùng hiển thị nội dung web của mình trong cửa sổ trình duyệt mới (xem bên trên), hãy quyết định cửa sổ mới sẽ trông như thế nào.
 • Sử dụng trình đơn thả xuống Browser Controls để chọn điều khiển mà cửa sổ mới sẽ có. Chọn Default nếu cửa sổ mới sẽ có cùng các điều khiển với cửa sổ trình duyệt cha. Chọn No browser controls nếu người dùng muốn cửa sổ trình duyệt mới không có bất kỳ điều khiển nào.
 • Sử dụng trình đơn thả xuống Window Size để chọn kích thước. Nếu người dùng chọn Custom, các trường cho chiều rộng và chiều cao sẽ xuất hiện, do đó người dùng có thể đặt kích thước chính xác bằng pixel.
 1. Đánh dấu hộp để Load web object automatically nếu người dùng muốn tải nội dung web của mình mà không có bất kỳ sự tương tác nào từ người học. Bỏ chọn hộp nếu người dùng muốn nội dung web của người dùng chỉ tải nội dung khi người học nhấp vào nó.
 2. Nhấn OK khi người dùng hoàn thành.
 3. Sử dụng các điều khiển kích thước trên trình giữ chỗ đối tượng web để điều chỉnh kích thước của nó để phù hợp với thiết kế slide của người dùng, sau đó kéo nó vào nơi người dùng muốn đối tượng web hiển thị.
 4. Gợi ý làm việc với đối tượng Web

Nếu nội dung web của người dùng được đặt trên internet hoặc mạng nội bộ, người học sẽ cần các quyền bảo mật thích hợp để truy cập nó.

Các đối tượng web không thể được xem trước. Để xem các đối tượng web trong khóa học của người dùng, hãy xuất bản cho Articulate 360, Web, Articulate Online hoặc LMS, sau đó tải đầu ra được xuất bản lên máy chủ. Để xem một khóa học đã xuất bản mà không tải nó lên máy chủ, hãy lựa chọn xuất bản cho CD.

Nguồn : https://community.articulate.com/series/articulate-storyline-360/articles/storyline-360-adding-web-objects

Please follow and like us: