Thêm tham chiếu biến Variable References

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Thêm tham chiếu biến Variable References

Các biến thu thập và lưu trữ dữ liệu trong Storyline 360. Tham chiếu biến cho phép người dùng hiển thị thông tin đó ở bất cứ đâu trong khóa học.

Ví dụ: Giả sử bài giảng sẽ hỏi người học về tên của họ khi bắt đầu khóa học (xem Thêm trường nhập dữ liệu). Sau đó, có thể sử dụng các tham chiếu biến để cá nhân hóa nội dung với tên của họ trong suốt phần còn lại của khóa học (bằng cách gọi lại tên người đó, bài giảng sẽ có tính thuyết phục cao hơn). Chỉ cần thêm một tham chiếu biến cho bất kỳ hộp văn bản, chú thích, hình dạng hoặc nút.

Dưới đây là cách sử dụng các tham chiếu biến trong Storyline:

  1. Tham chiếu biến có thể được thêm vào bất kỳ đối tượng dựa trên văn bản nào, bao gồm hộp văn bản, chú thích, hình dạng, bảng và nút. Thêm một đối tượng mới để giữ tham chiếu biến hoặc chọn một đối tượng hiện có.
  2. Chuyển đến tab Insert trên ribbon và bấm Reference.
  3. Cửa sổ References sẽ xuất hiện, liệt kê các biến trong dự án của người dùng. Chọn tab Project ở góc trên bên trái nếu người dùng muốn tham chiếu đến một biến mà người dùng đã tạo. Chọn tab Built-In để chỉ một biến được tích hợp trong Storyline. Người dùng có thể sử dụng trường tìm kiếm để tìm thấy những gì người dùng cần. Sau đó chọn biến muốn tham khảo và nhấn OK.

Trên slide stage, tham chiếu biến xuất hiện dưới dạng tên của biến có dấu phần trăm (%) trước và sau nó (ngoại trừ số slide, xuất hiện dưới dạng số trong hộp màu vàng). Khi người dùng xem trước hoặc xuất bản, các tham chiếu biến sẽ được thay thế bằng các giá trị thực của các biến mà chúng đại diện.

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: