Thêm biểu tượng trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Thêm biểu tượng trên Storyline 360

Sử dụng thư viện 360’s symbol, để thêm các ký tự vào khóa học của người dùng (các ký tự thường không tìm thấy trên bàn phím), chẳng hạn như biểu tượng bản quyền, biểu tượng nhãn hiệu, dấu đoạn, ký tự có dấu và ký tự Unicode.

  1. Biểu tượng có thể được thêm vào mọi đối tượng văn bản, bao gồm hộp văn bản, chú thích, hình dạng và nút. Thêm một đối tượng mới cho nơi đặt biểu tượng hoặc chọn một đối tượng văn bản hiện có. Nếu đã có văn bản, chỉ cần đặt con trỏ của người dùng vào nơi người dùng muốn chèn biểu tượng.
  2. Chuyển đến tab Insert trên ribbon và bấm vào Symbol (biểu tượng/ ký hiệu).
  3. Chèn bất kỳ biểu tượng nào từ thư viện bằng cách chọn nó và nhấp vào Insert. Nếu người dùng không thấy biểu tượng người dùng muốn:
  • Duyệt các biểu tượng bổ sung bằng cách chọn một phông chữ khác từ bộ chọn Font ở góc trên bên trái.
  • Chọn một bộ ký tự khác trong from: Bộ chọn ở góc phía dưới bên phải.
  • Chọn một tập hợp con Subset các ký tự khác ở góc trên bên phải nếu người dùng chọn bộ ký tự Unicode (hex) trong bộ chọn from.
  • Nhập mã của biểu tượng trực tiếp vào trường Mã ký tự Character code ở dưới cùng của cửa sổ nếu người dùng đã biết.
  • The symbol library in Articulate Storyline 360

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: