Làm việc với hộp kiểm (Check boxes)

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với hộp kiểm (Check boxes)

Thêm tương tác cho các khóa học của người dùng với các hộp kiểm có sẵn. Tùy chỉnh ngoại hình của chúng để phù hợp với thiết kế khóa học của người dùng và thêm các triggers để kiểm soát hành động của chúng.

 1. Thêm Check Boxes
 2. Chuyển đến slide hoặc lớp layer nơi người dùng muốn thêm check box, sau đó chuyển đến tab Insert trên ribbon.
 3. Nhấn vào Input và chọn một trong các kiểu check box.
 4. Bấm vào slide nơi người dùng muốn hộp kiểm xuất hiện.
 5. Thêm văn bản vào Check Boxes

Người dùng không cần phải tạo một hộp văn bản riêng để thêm văn bản vào check box. Chỉ cần chọn check box và bắt đầu gõ văn bản. Văn bản trở thành một phần của đối tượng.

Để thay đổi cài đặt phông chữ và đoạn văn, chọn check box và sử dụng các tùy chọn trên tab Home.

Để thay đổi căn chỉnh, tự động và lề, nhấp chuột phải vào check box, chọn Format Shape và chọn tab Text Box.

 1. Đổi tên Check Boxes

Storyline cung cấp cho mỗi check box một tên mặc định: Check Box 1, Check Box 2, v.v..  Storyline khuyến cáo nên đặt cho chúng tên trực quan hơn, để chúng có thể nhận ra khi thêm triggers và khi tạo tương tác freeform.

Một cách để đổi tên một check box là nhấp chuột phải vào nút đó, chọn Rename, nhập tên mới và nhấp vào OK.

Một cách khác là nhấp đúp vào check box trong dòng thời gian để mở nó để chỉnh sửa, nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím của người dùng.

 1. Định dạng Check Boxes

Các trạng thái hộp kiểm trong Articulate Storyline 360

Chọn một hộp kiểm (Check Boxes) và đi đến tab Format trên ribbon. Người dùng có thể thay đổi hộp kiểm kiểu dáng, màu sắc và hiệu ứng.

Các màu có sẵn trên tab Format đến từ màu chủ đề của người dùng.

 1. Làm việc với Check Boxes States

Các hộp kiểm có một số trạng thái tích hợp thay đổi giao diện khi người học di chuột qua chúng, nhấp vào chúng hoặc tương tác với chúng.

Mặc định các hộp kiểm có trạng thái Bình thường, Di chuột, Xuống, Vô hiệu hóa và Đã chọn. Người dùng có thể sửa đổi bất kỳ trạng thái tích hợp nào trong số này và thậm chí tạo trạng thái tùy chỉnh của riêng người dùng. Xem hướng dẫn chi tiết ở ngay phần 24. thuộc tài liệu này.

 1. Tạo Check Boxes Work
TTNội dungDiễn giải
1Thêm một triggerTriggers thực hiện các hành động dựa trên sự tương tác của người học.

Ví dụ: Người dùng có thể sử dụng một check box để hiển thị một lớp, phát video hoặc điều chỉnh một biến. Những điều này và nhiều hành động khác có thể được xử lý với triggers.

2Chuyển đổi thành tương tác freeformCó thể sử dụng check boxes làm lựa chọn trong một tương tác. Chỉ cần chuyển đổi slide thành tương tác dạng tự do, chẳng hạn như hoạt động nhiều lựa chọn hoặc nhiều phản hồi.

Để tìm hiểu thêm về việc chuyển đổi các slide thành các tương tác tự do, hãy xem hướng dẫn ở phần 7.IX tài liệu này.

3Tạo một button setNếu người dùng thêm nhiều check boxes vào một slide và người dùng muốn người học chỉ chọn một check boxes một lần, hãy thêm chúng vào button set (bộ nút).

Bộ nút các đối tượng buộc hành xử giống như các nút radio, tức là, khi người học chọn một check boxes từ tập hợp, các hộp kiểm khác sẽ tự động được bỏ chọn.

Tìm hiểu thêm về button set ở mục IV thuộc phần 23 này.

 1. Thay đổi đặc điểm mặc định Check Boxes

Nếu người dùng tùy chỉnh giao diện của Check Box và muốn các thuộc tính tương tự được áp dụng cho tất cả các hộp kiểm mới trong cùng một dự án Storyline, nhấp chuột phải vào hộp kiểm và chọn Set as Default Check Box.

 1. Xóa Check Boxes

Để xóa một check box, chọn nút đó trên slide hoặc trong dòng thời gian, sau đó nhấp vào Delete trên bàn phím của người dùng.

Nguôn : articulate

Please follow and like us: