Làm việc với các trường nhập dữ liệu Data-Entry Fields

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với các trường nhập dữ liệu Data-Entry Fields

Các trường nhập dữ liệu cho phép người dùng thu thập thông tin từ người học, được lưu trữ trong các biến, có thể được điều chỉnh bằng các kích hoạt và được hiển thị trên bất kỳ slide hoặc lớp nào trong khóa học của người dùng bằng cách sử dụng tài liệu tham khảo.

 1. Thêm Data-Entry Fields
 2. Chuyển đến tab Insert trên ribbon và bấm Input.
 3. Chọn Text-Entry Field hoặc Numeric-Entry Field
 4. Vẽ trường nhập dữ liệu của người dùng trên slide hoặc lớp.
 • Các trường nhập văn bản Text-entry fields chấp nhận các ký tự chữ và số.
 • Các trường nhập số Numeric-entry fields chấp nhận số, số thập phân và dấu gạch nối (đối với số âm). Sử dụng các trường nhập số khi người dùng muốn thực hiện tính toán.
 1. Tùy chỉnh văn bản hướng dẫn trong trường.

Khi người dùng thêm trường nhập dữ liệu, Storyline sẽ tự động tạo một biến để giữ dữ liệu và trình kích hoạt (trigger) để đặt giá trị của biến thành bất cứ thứ gì người học nhập vào trường.

 1. Đổi tên Data-Entry Fields

Storyline cung cấp cho mỗi Data-entry field một tên mặc định: Text Entry hoặc Numeric Entry.  Storyline khuyến cáo nên đặt cho chúng tên trực quan hơn, để chúng có thể nhận ra khi thêm triggers và khi tạo tương tác freeform.

Một cách để đổi tên một Data-entry field là nhấp chuột phải vào nút đó, chọn Rename, nhập tên mới và nhấp vào OK.

Một cách khác là nhấp đúp vào Data-entry field trong dòng thời gian để mở nó để chỉnh sửa, nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím của người dùng.

 1. Đổi tên biến Data-Entry

Để đổi tên biến được gắn với từng trường nhập dữ liệu. Đây là cách thực hiện:

 1. Nhấp vào biểu tượng Manage project variables trong bảng Triggers.
 2. Bấm đúp vào biến người dùng muốn đổi tên.
 3. Nhập tên mới và nhấp vào OK.
 4. Định dạng Data-Entry Fields

Để thay đổi kiểu, màu sắc và hiệu ứng cho trường nhập dữ liệu, hãy chọn trường người dùng muốn chỉnh sửa, chuyển đến tab Format trên ribbon và sử dụng các tùy chọn định dạng.

Các màu có sẵn trên tab Định dạng đến từ màu chủ đề của người dùng.

 1. Định dạng văn bản Data-Entry Text

Người dùng có thể định dạng văn bản hướng dẫn trong trường nhập dữ liệu và văn bản mà người học nhập. Chỉ cần chọn trường và sử dụng các tùy chọn font và paragraph  trên tab Home.

 1. Sử dụng Data-Entry Fields cho Trigger và thực hiện tính toán

Vì dữ liệu mà người học nhập được lưu trữ trong các biến, người dùng có thể sử dụng các triggers và điều kiện để thực hiện các hành động dựa trên dữ liệu đó.

Nếu người dùng đang sử dụng trường nhập số numeric-entry field, người dùng thậm chí có thể thực hiện các phép tính trên đầu vào của người học bằng cách sử dụng Adjust variable triggers với toán tử toán học. Xem hướng dẫn sử dụng này để tìm hiểu thêm về trigger và điều kiện tại mục X. trong phần 23 này.

 1. Chuyển đổi sang dạng câu hỏi Freeform Text-Entry

Người dùng có thể chuyển đổi trường nhập dữ liệu thành câu hỏi nhập văn bản dạng tự do freeform text-entry question nếu người dùng muốn theo dõi người học Nhập dữ liệu trong một bài kiểm tra hoặc khảo sát.

PS: Chỉ có một trường nhập dữ liệu trên một slide có thể được đánh giá như một phần của câu hỏi nhập văn bản dạng tự do.

 1. Sử dụng biến tham chiếu để hiển thị đầu vào của người học

Vì các trường nhập dữ liệu lưu trữ đầu vào của người học trong các biến, người dùng có thể hiển thị các giá trị của các biến đó ở bất kỳ đâu trong khóa học của mình bằng các tham chiếu biến.

Ví dụ, người dùng có thể sử dụng trường nhập văn bản để hỏi người học về tên của họ khi bắt đầu khóa học. Sau đó, người dùng có thể cá nhân hóa nội dung bài giảng với tên của họ trong suốt phần còn lại của khóa học. Chỉ cần thêm một tham chiếu biến cho bất kỳ hộp văn bản, chú thích, hình dạng hoặc nút.

 1. Xóa Data-Entry Fields

Để xóa trường nhập dữ liệu, chọn nó và nhấp vào Delete trên bàn phím của người dùng.

Khi người dùng xóa trường nhập dữ liệu, biến và trigger tương ứng của nó cũng sẽ bị xóa.

Nguồn Articulate

Please follow and like us: