Chỉnh sửa Web trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Chỉnh sửa Web trên Storyline 360

Có một số cách để chỉnh sửa các đối tượng web của người dùng trong Storyline 360 như dưới đây:

  1. Chuột phải vào đối tượng web, xuống Web Object và chọn Edit

Phương pháp này mở cửa sổ Chỉnh sửa Đối tượng Web nơi người dùng có thể sửa đổi các thuộc tính sau:

TTNội dungDiễn giải
1AddressThay đổi URL xuất hiện trong trường Address hoặc nhấp vào nút Browse qua và điều hướng đến một thư mục trên máy tính cục bộ có chứa nội dung html.

Nếu người dùng sử dụng nội dung html cục bộ, hãy chắc chắn có một tệp có tên là index.htm hoặc index.html trong thư mục người dùng chọn, cũng như tất cả các tệp hỗ trợ cho nội dung web.

Người dùng có thể nhấp vào Test Link  để đảm bảo nội dung web của người dùng khởi chạy theo cách người dùng mong đợi

2AppearanceQuyết định cách người dùng muốn đối tượng web hiển thị. Chọn Hiển thị trong slide Display in slide hoặc Hiển thị trong cửa sổ trình duyệt mới Display in a new browser window.
3BehaviorQuyết định khi nào người dùng muốn đối tượng web xuất hiện. Đánh dấu hộp Load web object automatically để khởi chạy nội dung web của người dùng mà không có bất kỳ sự tương tác nào với người học.

Nếu nội dung web của người dùng được đặt trên Internet hoặc mạng nội bộ, người học sẽ cần các quyền bảo mật thích hợp để truy cập nó. Nếu không, nội dung web sẽ không hoạt động.

  1. Tùy chọn bổ sung nhấp chuột phải để làm việc với các đối tượng web
TTNội dungDiễn giải
1Web Object > OpenTùy chọn này khởi chạy đối tượng web trong trình duyệt mặc định của người dùng.
2PreviewChọn tùy chọn này để xem trước đối tượng web của người dùng trên slide. Nhấp vào bất cứ nơi nào bên ngoài đối tượng web để kết thúc xem trước.

Ngoài ra, có thể bấm đúp vào trình giữ chỗ đối tượng web để xem trước nó.

3Change PictureTùy chọn này cho phép người dùng gán một hình ảnh cho trình giữ chỗ đối tượng web. Picture from File hoặc Content Library 360 Photos.
4RenameSử dụng tùy chọn này để thay đổi tên mặc định được gán cho các đối tượng web (Web Object 1, Web Object 2, v.v.).
5Size and PositionĐây là một cách khác để chỉ định kích thước và vị trí chính xác cho trình giữ chỗ đối tượng web của người dùng trên slide.
  1. Nhấp vào đối tượng web và sử dụng tab Option trên ribbon
TTNội dungDiễn giải
1PreviewNhấn vào nút này để xem nội dung web đã chọn. Nó sẽ hiển thị trên chính slide. Nhấn vào nút một lần nữa để dừng xem trước.
2OpenNút này khởi chạy nội dung web trong trình duyệt mặc định của người dùng.
3EditNút này mở cửa sổ Chỉnh sửa Đối tượng Web.
4LoadQuyết định khi nào người dùng đối tượng web xuất hiện.

Chọn Automatically để khởi chạy nội dung web của người dùng mà không có bất kỳ tương tác nào từ người học.

Chọn When clicked để chạy đối tượng web khi người học nhấp vào nó.

5ShowQuyết định cách hiển thị đối tượng web. Chọn In slide hoặc trong một cửa sổ trình duyệt mới In a new browser window.
6ControlsNếu người dùng hiển thị nội dung web của mình trong cửa sổ trình duyệt mới (xem bên trên), trình đơn thả xuống Controls sẽ hoạt động, vì vậy người dùng có thể chọn điều khiển mà cửa sổ mới nên có.

Chọn Mặc định Default nếu cửa sổ mới sẽ có cùng điều khiển với cửa sổ cha.

Chọn No browser controls nếu người dùng muốn cửa sổ trình duyệt mới không có bất kỳ điều khiển nào.

Tùy chọn này sẽ không khả dụng nếu người dùng nhúng đối tượng web vào slide.

7SizeNếu người dùng hiển thị đối tượng web của mình trong cửa sổ trình duyệt mới (xem bên trên), trình đơn thả xuống Size sẽ hoạt động, do đó người dùng có thể chỉ định kích thước cho cửa sổ mới.

 

 

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: