Chọn số lần làm thử cho câu hỏi trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Chọn số lần làm thử cho câu hỏi trên Storyline 360

Mặc định Storyline 360 ​​cung cấp cho người học một (01) lần thử duy nhất để trả lời từng câu hỏi được phân loại, nhưng nếu người dùng mong muốn thay đổi điều đó. Đây là cách cung cấp cho người học nhiều hơn một lần đối với các câu hỏi mà họ trả lời không chính xác.

  1. Đặt số lần thử trong dạng xem biểu mẫu Form View

Để đặt số lần thử cho một câu hỏi trong Dạng xem biểu mẫu, hãy chuyển đến tab Question trên ribbon và chọn một giá trị từ trình đơn thả xuống Attempts (thử lại).

  1. Đặt số lần thử trong Chế độ Slide View

Để đặt số lần thử cho một câu hỏi trong Chế độ Slide View, hãy chuyển đến tab Question Tools – Design trên ribbon và chọn một giá trị từ trình đơn thả xuống Attempts.

Please follow and like us: