Tạo hiệu ứng Panning

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Tạo hiệu ứng Panning

Hiệu ứng Panning cho phép người dùng tạo chuyển động và hướng sự tập trung của người học vào các khu vực cụ thể của slide liên tiếp.

Để tạo hiệu ứng lia hoạt hình, chỉ cần thêm nhiều vùng thu phóng vào một slide và làm cho mỗi vùng bắt đầu ngay sau khi kết thúc trước đó.

  1. Chuyển đến tab Insert và nhấp vào Zoom Region.
  2. Đặt kích thước và định vị vùng thu phóng trên khu vực muốn nhấn mạnh.
  3. Lặp lại bước 1 và 2 cho đến khi người dùng có vùng thu phóng cho từng khu vực người dùng muốn bao phủ.
  4. Trong dòng thời gian, điều chỉnh thời gian của các vùng thu phóng để không có khoảng cách giữa chúng. Khi một lần thu phóng kết thúc, lần tiếp theo bắt đầu.

Trong ví dụ sau, lần phóng to đầu tiên bắt đầu từ 1 giây, sau đó nó chuyển sang vùng thu phóng thứ hai sau 4 giây. Nó phóng to trở lại toàn bộ slide sau 7 giây.

Tạo hiệu ứng lia hoạt hình bằng cách xâu chuỗi nhiều vùng thu phóng lại với nhau trong Articulate Storyline 360

Chìa khóa để tạo hiệu ứng lia máy là đảm bảo không có khoảng trống giữa các vùng thu phóng.

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: