Làm việc với các nút (Button)

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với các nút (Button)

Thêm tương tác cho các khóa học của người dùng với các nút ấn có sẵn. Tùy chỉnh ngoại hình của chúng để phù hợp với thiết kế khóa học của người dùng và thêm các trigger để kiểm soát hành động của nút.

 1. Thêm nút
 2. Chuyển đến slide hoặc lớp layer nơi người dùng muốn thêm nút, sau đó chuyển đến tab Insert trên ribbon.
 3. Nhấn vào Button và chọn một trong các kiểu nút.
 4. Vẽ nút của người dùng trên slide.
 5. Thêm văn bản vào nút

Người dùng không cần phải tạo một hộp văn bản riêng để thêm văn bản vào nút. Chỉ cần chọn nút và bắt đầu gõ văn bản. Văn bản trở thành một phần của đối tượng nút (người dùng có thể cần thay đổi kích thước nút để chứa văn bản).

Để thay đổi cài đặt phông chữ và đoạn văn, chọn nút và sử dụng các tùy chọn trên tab Home.

Để thay đổi căn chỉnh, tự động và lề, nhấp chuột phải vào nút, chọn Format Shape và chọn tab Text Box.

 1. Đổi tên nút

Storyline cung cấp cho mỗi nút một tên mặc định: Button 1, Button 2, v.v. Storyline khuyến cáo nên đặt cho chúng tên trực quan hơn, để chúng có thể nhận ra khi thêm  triggers và tạo tương tác freeform.

Một cách để đổi tên một nút là nhấp chuột phải vào nút đó, chọn Rename, nhập tên mới và nhấp vào OK.

Một cách khác là nhấp đúp vào nút trong dòng thời gian để mở nó để chỉnh sửa, nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím của người dùng.

 1. Định dạng nút

Chọn một nút và chuyển đến tab Format trên ribbon. Người dùng có thể thay đổi nút kiểu dáng, màu sắc và hiệu ứng. Người dùng thậm chí có thể thêm một biểu tượng.

Các màu có sẵn trên tab Format đến từ màu chủ đề của người dùng.

 1. Làm việc với Button States

Các nút có một số trạng thái tích hợp thay đổi giao diện khi người học di chuột qua chúng, nhấp vào chúng hoặc tương tác với chúng.

Mặc định các nút có trạng thái Normal, Hover, Down, Visited và Disabled (Bình thường, Di chuột, Xuống, Đã truy cập và Vô hiệu hóa). Người dùng có thể sửa đổi bất kỳ trạng thái tích hợp nào trong số này và thậm chí tạo trạng thái tùy chỉnh của riêng người dùng. Xem hướng dẫn chi tiết tại phần 24. thuộc tài liệu này.

 1. Tạo Buttons Work

Sử dụng các công cụ tương tác của Storyline để làm cho các nút hoạt động. Dưới đây là một số điều có thể thực hiện:

TTNội dungDiễn giải
1Thêm một triggerTriggers thực hiện các hành động dựa trên sự tương tác của người học.

Ví dụ: Người dùng có thể sử dụng một nút để hiển thị một lớp, phát video hoặc điều chỉnh một biến. Những điều này và nhiều hành động khác có thể được xử lý với triggers.

2Chuyển đổi thành tương tác freeformCó thể sử dụng các nút làm lựa chọn trong một tương tác. Chỉ cần chuyển đổi slide thành tương tác dạng tự do, chẳng hạn như hoạt động nhiều lựa chọn hoặc nhiều phản hồi.

Để tìm hiểu thêm về việc chuyển đổi các slide thành các tương tác tự do, hãy xem hướng dẫn ở phần 7, mục IX tài liệu này.

3Tạo một button setNếu người dùng thêm nhiều nút vào một slide và người dùng muốn người học chỉ chọn một nút một lần, hãy thêm chúng vào button set (bộ nút).

Bộ nút các đối tượng buộc hành xử giống như các nút radio, tức là, khi người học chọn một nút từ tập hợp, các nút khác sẽ tự động được bỏ chọn.

Tìm hiểu thêm về button set ở mục IV thuộc phần 23 này.

 1. Thay đổi đặc điểm nút mặc định

Nếu người dùng tùy chỉnh giao diện của nút và muốn các thuộc tính tương tự được áp dụng cho tất cả các nút mới trong cùng một dự án Storyline, nhấp chuột phải vào nút và chọn Set as Default Button.

 1. Xóa các nút

Để xóa một nút, chọn nút đó trên slide hoặc trong dòng thời gian, sau đó nhấp vào Delete trên bàn phím của người dùng.

Please follow and like us: