Xác nhận người học đã sẵn sàng gửi câu trả lời của họ

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Xác nhận người học đã sẵn sàng gửi câu trả lời của họ

Vì các câu hỏi chưa được trả lời ảnh hưởng tiêu cực đến điểm bài kiểm tra, người làm bài giảng e-learning có thể muốn yêu cầu người học xác nhận rằng họ đã trả lời tất cả các câu hỏi trước khi họ tiến hành slide kết quả, đặc biệt là nếu người dùng đã định cấu hình bài kiểm tra để gửi câu trả lời cùng một lúc.

Đây là một kỹ thuật để thực hiện điều đó:

  1. Thêm một slide mới giữa câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra của người dùng và slide kết quả. Basic-slide layouts hoạt động tốt.
  2. Thêm một nút gọi là Xem lại Review (hoặc một cái gì đó tương tự) và thêm một trigger cho nút nhảy đến slide đầu tiên trong bài kiểm tra.
  3. Thêm một nút khác gọi là Gửi Submit (hoặc một cái gì đó tương tự) và thêm một trigger cho nút nhảy vào slide kết quả result slide.
  4. Thêm một hộp văn bản vào slide hướng dẫn người học:
  • Nhấp vào nút Review nếu họ bỏ qua bất kỳ câu hỏi hoặc muốn xem lại câu trả lời của họ trước khi gửi chúng.
  • Nhấp vào nút Submit khi họ sẵn sàng gửi câu trả lời và hoàn thành bài kiểm tra.
Please follow and like us: