Định dạng bóng đổ Shadow Formatting

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Định dạng bóng đổ Shadow Formatting

Hướng dẫn sử dụng này bao gồm các tùy chọn bóng trên cửa sổ Format Shape / Format Picture.

Tùy chọn định dạng bóng trong Articulate Storyline 360Sử dụng các tùy chọn này để tùy chỉnh bóng của đối tượng:

  1. Presets

Chọn một trong các tùy chọn bóng làm sẵn. Để tùy chỉnh nó, sử dụng các cài đặt bóng khác.

  1. Color

Sử dụng bộ chọn Color để chọn màu chủ đề hoặc màu tiêu chuẩn. Để chọn màu từ bất cứ thứ gì có thể nhìn thấy trên màn hình của người dùng, hãy nhấp vào Eyedropper, sau đó chọn màu mà hiển thị trên màn hình của người dùng. Để linh hoạt hơn nữa, hãy chọn More Colors và thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Nhấp vào màu người dùng muốn có một mẫu màu vuông hoặc màu trong vùng phổ.
  • Tạo màu tùy chỉnh bằng cách nhập giá trị màu vào các trường Hue / Sat / Lum, trường Red / Green / Blue hoặc trường Html.
  • Sử dụng công cụ Eyedropper để khớp với màu của bất cứ thứ gì nhìn thấy trên màn hình của người dùng. Chỉ cần nhấp vào ống nhỏ mắt, sau đó nhấp vào bất kỳ màu nào trên màn hình của người dùng.

Nếu màu người dùng đã chọn là thứ người dùng muốn lưu để dễ dàng chọn sau này, hãy nhấp vào Add to Custom Colors. Màu sắc sẽ được thêm vào ngân hàng của các màu tùy chỉnh ở góc dưới bên trái. Khi người dùng kết thúc, bấm OK để đóng cửa sổ.

  1. Transparency, Size, Blur, Angle, and Distance

Kéo thanh trượt hoặc nhập một giá trị cụ thể cho bất kỳ thuộc tính nào trong số này để tùy chỉnh bóng của người dùng.

Please follow and like us: