Chỉ định điểm cho những câu hỏi được chấm điểm trên Storyline 360

Storyline 360 ​​hỗ trợ tính điểm cho lựa chọn đáp án chính xác và không chính xác. Người dùng thậm chí có thể sử dụng các giá trị điểm tiêu cực cho các lựa chọn đáp án không chính xác để cung cấp cho người học nhiều điểm hơn.

  1. Gán điểm trong dạng xem Form View

Trong Dạng xem biểu mẫu, người dùng có thể đặt phương thức cho điểm và gán điểm. Cách thức thực hiện như sau:

  1. Đầu tiên, xác định cách tính điểm sẽ được tính. Chuyển đến tab Question trên ribbon và sử dụng trình đơn thả xuống Score để chọn một trong các tùy chọn sau:
  • None: Điều này làm cho câu hỏi không được trả lời. Nó chỉ có sẵn cho các câu hỏi dạng tự do.
  • By Question: Đây là tùy chọn mặc định. Nó cho phép người dùng chỉ định một giá trị điểm để nhận câu hỏi đúng và một giá trị điểm khác để trả lời sai.
  • By Choice: Tùy chọn này cho phép người dùng chỉ định một số điểm khác nhau cho mỗi lựa chọn câu trả lời. Nó chỉ khả dụng cho các câu hỏi Multiple Choice, Word Bank, Freeform Pick One và Freeform Hotspot (Ví dụ một câu trả lời có 4 lựa chọn, người học tích chọn sẽ được 1, 3, 6, hoặc 10 điểm tủy theo người làm bài giảng chỉ định trước).
  1. Sau đó, nhập các giá trị trong các trường điểm cho câu trả lời đúng và sai. Nếu người dùng chỉ định điểm theo câu hỏi (chọn By Question), các trường điểm nằm ở cuối cửa sổ. Nếu người dùng chỉ định điểm theo lựa chọn (By Choice), họ sẽ ở bên phải mỗi lựa chọn câu trả lời.

Storyline hỗ trợ các số nguyên dương và âm.

  1. Thay đổi phương pháp cho điểm trong Chế độ Slide View

Trong Slide View, người dùng có thể thay đổi phương thức cho điểm. Chuyển đến tab Question Tools – Design trên ribbon và sử dụng trình đơn thả xuống Score để chọn một trong các tùy chọn sau:

TTNội dungDiễn giảiGhi chú
1NoneĐiều này làm cho câu hỏi không được trả lời. Nó chỉ có sẵn cho các câu hỏi dạng tự do. 
2By QuestionĐây là tùy chọn mặc định. Nó cho phép người dùng chỉ định một giá trị điểm để nhận câu hỏi đúng và một giá trị điểm khác để trả lời sai. 
3By ChoiceTùy chọn này cho phép người dùng chỉ định một số điểm khác nhau cho mỗi lựa chọn câu trả lời. Nó chỉ khả dụng cho các câu hỏi Multiple Choice, Word Bank, Freeform Pick One và Freeform Hotspot 

Để thực sự chỉ định điểm cho các phản hồi chính xác và không chính xác, người dùng cần chuyển sang Chế độ xem Form View.