Tag - đào tạo trực tuyến

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho trường học

Giải pháp đào tạo trực tuyến của Nettop đưa ra là một hệ thống hoàn thiện có thể sử dụng cho các đơn vị đào tạo lớn như Trường Đại học, Sở giáo dục và Đào tạo (triển khai tới từng lớp, từng trường thuộc Sở giáo dục).Giải pháp đào tạo trực tuyến của Nettop kết hợp 4 yếu...