Nhập câu hỏi vào Storyline 360 từ Excel hoặc Word

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Nhập câu hỏi vào Storyline 360 từ Excel hoặc Word

Có thể nhập câu hỏi vào Storyline 360 ​​để tiết kiệm thời gian phát triển. Điều này đặc biệt hữu ích khi các chuyên gia về vấn đề chủ đề (subject matter experts – SMEs) soạn thảo câu hỏi cho người dùng.

 • Nhập câu hỏi từ bảng tính Excel
 • Nhập câu hỏi từ tệp văn bản
 1. Nhập câu hỏi từ bảng tính Excel
 2. Đầu tiên, điền vào bảng tính Excel với câu hỏi và câu trả lời của người dùng. Đây là cách thực hiện:
 • Tải xuống tệp tin mẫu (Có một câu hỏi mẫu) theo liên kết dưới đây:

http://articulate-tutorials.s3.amazonaws.com/storyline-360/import_template.xls

 • Nhập loại câu hỏi, điểm, văn bản câu hỏi và lựa chọn trả lời cho mỗi câu hỏi. Xem bảng dưới đây để ghi chú về từng lĩnh vực.
 • Lưu và đóng bảng tính (Lưu ở định dạng .xls hoặc .xlsx).
TTNội dungDiễn giảiGhi chú
I.Loại câu hỏiBắt buộc phải có, sử dụng các chữ viết tắt cho các loại câu hỏi được hỗ trợ.
1TFTrue/False: Câu hỏi đúng/sai 
2MCMultiple Choice 
3MRMultiple Response 
4FIBFill in the Blank 
5WBWord Bank 
6MDMatching Drag and Drop 
7MDNMatching Drop-Down 
8SDSequence Drag and Drop 
9SDNSequence Drop-Down 
10NUMNumeric 
11LIKLikert 
12POPick One 
13PMPick Many 
14WWWhich Word 
15SAShort Answer 
16ESSEssay 
17RDRanking Drag and Drop 
18RDNRanking Drop-Down 
19HMHow Many 
II.ĐiểmĐiểm được yêu cầu cho các câu hỏi được xếp loại.

Nhập điểm cho câu trả lời đúng. Điểm có thể dao động từ -1000 đến 1000.

Điểm cho câu trả lời không chính xác không được hỗ trợ thông qua nhập khẩu (via import).

III.Câu hỏi văn bảnCâu hỏi Văn bản là cần thiết cho tất cả các câu hỏi.
III.Lựa chọn trả lờiLựa chọn trả lời là bắt buộc đối với tất cả các loại câu hỏi trừ Câu trả lời ngắn, Bài tiểu luận và Bao nhiêu câu hỏi.

Nhập tối đa 10 lựa chọn trả lời cho mỗi câu hỏi.

Chỉ định câu trả lời đúng cho các câu hỏi được phân loại bằng dấu hoa thị (*) ở đầu. Ví dụ: * True

Đối với phản hồi ở mức lựa chọn, hãy tách riêng từng lựa chọn câu trả lời và phản hồi của nó bằng một đường ống (|). Ví dụ: Houston | Xin lỗi, thủ đô của Texas là Austin.

Đối với các câu hỏi phù hợp, hãy tách riêng từng lựa chọn câu trả lời và kết hợp của nó với một ống (|). Ví dụ: Texas | Austin

Câu hỏi số chỉ hỗ trợ câu trả lời “Bằng” bằng cách nhập.

 1. Sau khi điền bảng tính Excel với câu hỏi của người dùng, hãy nhập nó vào Storyline
 • Mở một dự án hiện có hoặc tạo một dự án mới.
 • Sau đó, làm bất kỳ điều sau đây:
  • Trên màn hình bắt đầu Storyline, nhấp vào Import và chọn Import questions from file.
  • Chuyển đến tab File trên ribbon, cuộn đến Import và chọn Questions from File.
  • Chuyển đến tab Home trên ribbon, bấm vào New Slide, cuộn đến Import và chọn Import Questions.
  • Chuyển đến tab Slides trên ribbon, bấm Import và và chọn Import Questions.
 • Duyệt đến bảng tính Excel (xls hoặc xlsx) và nhấp vào Open.
 • Storyline sẽ hiển thị một danh sách các câu hỏi từ bảng tính người dùng đã chọn. Đánh dấu những cái người dùng muốn nhập.
 • Sử dụng trình đơn thả xuống Insert into scene ở dưới cùng của cửa sổ để chọn nơi các slide câu hỏi sẽ xuất hiện trong khóa học của người dùng. Người dùng có thể chèn chúng vào một scene mới, đó là tùy chọn mặc định hoặc chọn scene hiện tại trong dự án mở. Nếu người dùng chọn một scene mới, hãy sử dụng trường scene để đặt tên cho nó.
 • Nhấp vào Import để hoàn tất quy trình.
 1. Hướng dẫn bổ sung để nhập câu hỏi từ bảng tính Excel
 • Nếu có bất kỳ lỗi nào trong sổ làm việc của người dùng, Storyline sẽ liệt kê chúng. Người dùng có thể bấm Continue để nhập các câu hỏi không có lỗi và bỏ qua những câu hỏi đó hoặc người dùng có thể bấm Cancel để sửa lỗi trong sổ làm việc của mình và nhập lại.
 • Định dạng trong bảng tính của người dùng sẽ bị xóa trong quá trình nhập (chữ nghiêng, cỡ chữ, siêu liên kết, v.v.).
 • Văn bản theo sau hai dấu gạch chéo (//) được xác định là một nhận xét. Nhận xét sẽ bị bỏ qua trong quá trình nhập. (Để lại dấu gạch chéo trong tiêu đề cột.)
 • Chỉ các câu hỏi trong bảng tính đầu tiên (tab) của sổ làm việc Excel của người dùng sẽ được nhập. Bảng tính bổ sung sẽ bị bỏ qua.
 • Người dùng càng nhập nhiều câu hỏi, sẽ càng mất nhiều thời gian để xử lý và tạo chúng trong Storyline.
 1. Nhập câu hỏi từ tệp văn bản
 2. Đầu tiên, điền vào tệp văn bản với câu hỏi và câu trả lời của người dùng. Đây là cách thực hiện:
 • Tải xuống tệp tin mẫu (Có một câu hỏi mẫu) theo liên kết dưới đây:

http://articulate-tutorials.s3.amazonaws.com/storyline-360/import_template.txt

 • Nhập loại câu hỏi, điểm, văn bản câu hỏi và lựa chọn trả lời cho mỗi câu hỏi. Xem bảng dưới đây để ghi chú về từng lĩnh vực.
 • Lưu và đóng bảng tính (Lưu ở định dạng .txt).
TTNội dungDiễn giảiGhi chú
I.Loại câu hỏiBắt buộc phải có, sử dụng các chữ viết tắt cho các loại câu hỏi được hỗ trợ.
20TFTrue/False: Câu hỏi đúng/sai 
21MCMultiple Choice 
22MRMultiple Response 
23FIBFill in the Blank 
24WBWord Bank 
25MDMatching Drag and Drop 
26MDNMatching Drop-Down 
27SDSequence Drag and Drop 
28SDNSequence Drop-Down 
29NUMNumeric 
30LIKLikert 
31POPick One 
32PMPick Many 
33WWWhich Word 
34SAShort Answer 
35ESSEssay 
36RDRanking Drag and Drop 
37RDNRanking Drop-Down 
38HMHow Many 
II.ĐiểmĐiểm được yêu cầu cho các câu hỏi được xếp loại.

Nhập điểm cho câu trả lời đúng. Điểm có thể dao động từ -1000 đến 1000.

Điểm cho câu trả lời không chính xác không được hỗ trợ thông qua nhập khẩu (via import).

III.Câu hỏi văn bảnCâu hỏi Văn bản là cần thiết cho tất cả các câu hỏi.
III.Lựa chọn trả lờiLựa chọn trả lời là bắt buộc đối với tất cả các loại câu hỏi trừ Câu trả lời ngắn, Bài tiểu luận và Bao nhiêu câu hỏi.

Nhập tối đa 10 lựa chọn trả lời cho mỗi câu hỏi.

Chỉ định câu trả lời đúng cho các câu hỏi được phân loại bằng dấu hoa thị (*) ở đầu. Ví dụ: * True

Đối với phản hồi ở mức lựa chọn, hãy tách riêng từng lựa chọn câu trả lời và phản hồi của nó bằng một đường ống (|). Ví dụ: Houston | Xin lỗi, thủ đô của Texas là Austin.

Đối với các câu hỏi phù hợp, hãy tách riêng từng lựa chọn câu trả lời và kết hợp của nó với một ống (|). Ví dụ: Texas | Austin

Câu hỏi số chỉ hỗ trợ câu trả lời “Bằng” bằng cách nhập.

 1. Sau khi điền tệp văn bản với câu hỏi của người dùng, hãy nhập nó vào Storyline
 • Mở một dự án hiện có hoặc tạo một dự án mới.
 • Sau đó, làm bất kỳ điều sau đây:
  • Trên màn hình bắt đầu Storyline, nhấp vào Import và chọn Import questions from file.
  • Chuyển đến tab File trên ribbon, cuộn đến Import và chọn Questions from File.
  • Chuyển đến tab Home trên ribbon, bấm vào New Slide, cuộn đến Import và chọn Import Questions.
  • Chuyển đến tab Slides trên ribbon, bấm Import và và chọn Import Questions.
 • Duyệt đến bảng tính Excel (định dạng .txt) và nhấp vào Open.
 • Storyline sẽ hiển thị một danh sách các câu hỏi từ bảng tính người dùng đã chọn. Đánh dấu những cái người dùng muốn nhập.
 • Sử dụng trình đơn thả xuống Insert into scene ở dưới cùng của cửa sổ để chọn nơi các slide câu hỏi sẽ xuất hiện trong khóa học của người dùng. Người dùng có thể chèn chúng vào một scene mới, đó là tùy chọn mặc định hoặc chọn scene hiện tại trong dự án mở. Nếu người dùng chọn một scene mới, hãy sử dụng trường scene để đặt tên cho nó.
 • Nhấp vào Import để hoàn tất quy trình.
 1. Hướng dẫn bổ sung để nhập câu hỏi từ tệp văn bản
 • Nếu có bất kỳ lỗi nào trong sổ làm việc của người dùng, Storyline sẽ liệt kê chúng. Người dùng có thể bấm Continue để nhập các câu hỏi không có lỗi và bỏ qua những câu hỏi đó hoặc người dùng có thể bấm Cancel để sửa lỗi trong sổ làm việc của mình và nhập lại.
 • Văn bản theo sau hai dấu gạch chéo (//) được xác định là một nhận xét. Nhận xét sẽ bị bỏ qua trong quá trình nhập. (Để lại dấu gạch chéo trong tiêu đề cột.)
 • Người dùng càng nhập nhiều câu hỏi, sẽ càng mất nhiều thời gian để xử lý và tạo chúng trong Storyline.
Please follow and like us: