Hiểu về ngân hàng câu hỏi Question Banks

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Hiểu về ngân hàng câu hỏi Question Banks

Ngân hàng câu hỏi là thùng container đặc biệt cho slide câu hỏi. Người dùng đặt câu hỏi vào ngân hàng, sau đó rút chúng ra khi người dùng cần chúng trong khóa học của mình.

Tại sao người dùng lại phải đặt các câu hỏi vào ngân hàng khi người dùng có thể thêm chúng trực tiếp vào khóa học của mình? Dưới đây là một vài lợi ích của ngân hàng câu hỏi:

  • Người dùng có thể sử dụng lại các câu hỏi của ngân hàng nhiều lần như người dùng muốn trong suốt khóa học của mình mà không phải sao chép chúng. Chỉ cần thêm một câu hỏi rút ra nơi người dùng muốn có một câu đố xảy ra.
  • Người dùng có thể xáo trộn các slide từ một ngân hàng câu hỏi để người học không luôn thấy các câu hỏi theo cùng một thứ tự. Nó giữ cho họ trung thực khi tham gia kiểm tra làm bài.
  • Mỗi câu hỏi rút ra có thể hiển thị toàn bộ ngân hàng câu hỏi hoặc, nếu người dùng thích, chỉ là một tập hợp câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng. Điều này đặc biệt hữu ích nếu người dùng sử dụng cùng một ngân hàng cho nhiều câu hỏi kiểm tra. Nó giữ cho các câu đố không bị dư thừa và có thể kiểm soát được.

Để tìm hiểu thêm về ngân hàng câu hỏi và cách lấy (rút) câu hỏi trong ngân hàng, hãy xem các hướng dẫn sử dụng ở những mục dưới của phần này.

Please follow and like us: