Gán câu hỏi cho slide kết quả

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Gán câu hỏi cho slide kết quả

Mỗi câu hỏi trong Storyline 360 ​​có thể được gắn với một slide kết quả cho mục đích theo dõi và phản hồi. Bài viết này mô tả hai cách để gán câu hỏi cho slide kết quả.

  1. Gán một Slide kết quả trong Form View

Trong Dạng xem biểu mẫu, hãy chuyển đến tab Question trên ribbon Storyline và sử dụng danh sách thả xuống Result Slide để chọn slide kết quả sẽ theo dõi câu hỏi hiện tại; hoặc chọn None nếu câu hỏi nào không cần phải gắn với slide kết quả.

  1. Gán một Slide kết quả trong trong Chế độ Slide View

Trong Chế độ Slide View, hãy chuyển đến tab Question Tools – Design trên ribbon Storyline và sử dụng danh sách thả xuống Result Slide để chọn slide kết quả sẽ theo dõi câu hỏi hiện tại; hoặc chọn None nếu câu hỏi nào không cần phải gắn với slide kết quả.

Please follow and like us: