TalentLMS là gì?

TalentLMS là một nền tảng quản lý học tập (LMS) tiện dụng cho các tổ chức hiện đại.