Phần mềm Articulate Storyline 3 là gì?

Storyline 3 là một phần mềm soạn thảo bài giảng điện tử hoặc khóa học elearning chuyên nghiệp. Phần mềm Storyline 3 có thể đóng gói khóa học / bài giảng theo các chuẩn elearning phổ biến nhất hiện nay, như SCORM, Tinan API, HTML5, …