Bài giảng E-learning và những lợi ích của bài giảng E-learning trong học tập, đào tạo