Phần mềm quản lý giáo dục

Hiện nay Nettop đang cung cấp một số phần mềm quản lý giáo dục như:

- Phần mềm quản lý trường học

- Phần mềm quản lý thư viện

- Phần mềm quản lý thi

- Phần mềm quản lý điểm

- ...