Phần mềm Quản lý Đề tài - NCKH

Phần mềm quản lý đề tài, nghiên cứu khoa học được sử dụng làm công cụ hỗ trợ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

- Thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu phù hợp về quản lý đề tài dự án khoa học và công nghệ của đơn vị sử dụng (cấp trường, cấp sở, cấp nhà nước);

- Xây dựng được bộ phần mềm quản lý toàn diện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

- Công bố kết quả đề tài sau nghiệm thu.

Các chức năng chính:
- Quản trị người sử dụng
- Quản trị đơn vị
- Quản trị loại đơn vị
- Quản trị loại chi phí
- Quản trị danh mục tình trạng đề tài, dự án
- Quản trị lĩnh vực khoa học
- Lập danh mục thông báo tuyển chọn
- Lập danh mục dự án
- Quản lý đằng ký đề tài, dự án
- Quản lý triển khai đề tài, dự án
- Quản lý nghiệm thu đề tài, dự án