Blog's Nettop

E-learning cho người mới bắt đầu

A Series of E-books for E-learning Learners

Dạng thức đề thi B1 chuẩn châu Âu - CEFR

DẠNG THỨC ĐỀ THI NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 VÀ B2 CỦA KHUNG CHÂU ÂU, ÁP DỤNG TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 (Kèm theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15  tháng 2  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Format B1, B2 theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR) - Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1, B2 KHUNG CHÂU ÂU  (để xét trình độ ngoại ngữ khi dự tuyển và khi tốt nghiệp)         

(Kèm theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15  tháng 2  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Dạng thức đề thi B2 chuẩn châu Âu - CEFR

Áp dụng cho chương trình đào tạo tiến sĩ Bộ giáo dục và Đào tạo.

Pages